Wednesday, August 23, 2006

Four Major Principles to Unify Mind and Body


心身統一の四大原則

Shinshin touitsu no yon dai gensoku

Four Major Principles to Unify Mind and Body

1. 臍下の一点に心をしずめ統一する

Seika no itten ni kokoro wo shizume touitsu suru

Keep one point

2. 全身の力を完全に抜く

Zenshin no chikara wo kanzen ni nuku

Relax completely

3. 身体の総ての部分の重みを、その最下部におく

Karada no subete no bubun no omomi wo sono saikabu ni oku

Keep weight underside

4. 氣を出す

Ki wo dasu

Extend ki.

No comments: